Miért fontos a beszédészlelés fejlesztése és diagnosztikája?

szerző
A cikk szerzője, Szalai – Lászlók Kitti pszichopedagógus és tanulásban akadályozottak szakos mesterfokozatú gyógypedagógus, a ” Játszva olvass! ” megálmodója és megalkotója.

Minden szülő azt szeretné, hogy az iskolakezdés és a későbbi tanulmányok a gyermek életében sikerélmények legyenek és ne váljanak rémálommá. Bizony, néhány esetben előfordulhat, hogy az óvodában jól teljesítő, mindig dicsért gyermek az iskolában egyszer csak kihívások tömkelegével találkozik, amit nem tud megugrani. A dicséretekből pedig kudarcélmény lesz. Sok esetben ezek mögött a hirtelen jött kudarcok mögött a beszédészlelés zavara, nehézsége áll.

A beszédészlelésben és beszédértésben jelentkező elmaradások a gyermekeknél rendszerint rejtve maradnak, mivel nem feltűnőek, nehéz őket “laikusként” felismerni. Abban az esetben, ha a gyermek tanulmányi eredményei elmaradnak a kortársakétól, nehézségei vannak az olvasás és írás területén, valamint önmagához képest alulteljesít, érdemes egy beszédészlelés, beszédértés vizsgálatot végezni a gyermekkel.

Mik lehetnek a leggyakoribb problémák, amelyek felmerülhetnek a beszédészlelés nehézsége okán?

 • nehezen megy az olvasás és írás megtanulása
 • később, sem az olvasás, sem az írás, sem pedig a helyesírás szintje nem felel meg az iskolai elvárásoknak
 • a gyermek a képességeihez képest alulteljesít
 • szorongóvá, önbizalomhiányossá válhat, az iskolát inkább messzire kerülné
 • ha a gyermek beszédfejlődése megkésett
 • ha a gyermek szókincse nem gyarapodik megfelelően, a kortársakhoz képest elmaradott
 • ha a gyermek nem tud figyelni az elhangzottakra, főleg akkor ha zajos háttér veszi körül
 • ha a gyermeknek a hangos környezetben a magatartása, viselkedése megváltozik
 • ha kifejezetten igényli a csendes, nyugodt környezetet
 • ha a gyermek jellemzően szinte folyamatosan hangosan beszél
 • ha a figyelme könnyen elterelődik vagy csak rövid ideig tartható fenn
 • ha a gyermek sokszor visszakérdez
 • ha az utasításokat nehezen érti vagy éppenséggel félreérti őket
 • ha nem szívesen hallgat mesét
 • ha a gyerek nehezen tanul meg mondókákat vagy verseket
 • nem érti az olvasottakat
 • másolásnál vagy tollbamondásnál sokat hibázik, gyenge a helyesírása
beszédészlelés fejlesztése

A  beszédészlelés nehézsége problémákat okozhat az olvasás tanulásakor

Miért fontos a beszédészlelés képessége?

A kisgyermekek számára azért fontos a beszédészlelés képessége, mert ennek segítségével új szavakat lesz képes felismerni és hozzájuk jelentést kapcsolni, így pedig növekedni fog a szókincse. Ha a gyermeknél nem működik megfelelően a beszédészlelés képessége, akkor meglehetős problémát fog okozni neki bizonyos szavak megkülönböztetése, mint például por vagy bor, merev vagy verem, irat vagy írat. Ezek pedig az iskolai tanulmányok során sorozatos kudarcokhoz és rossz iskolai eredményekhez vezetnek.

A beszédészlelés ezen kívül még azért is fontos, mert ennek segítségével a gyermek képes az írott szöveg felismerésére, így pedig az olvasás megfelelő szintjének elérésére is.

Ezen képességek fejlesztése szülői segítséggel otthon kiválóan megoldható. A program játékos fejlesztés és nem otthoni tanulást jelent! A beszédészlelés otthoni fejlesztésének egyik legnagyszerűbb módja, ha minél többet beszélgetünk játékosan a gyermekkel. A gyerekek szívesen játszanak és ha még sikerélményeik is vannak közben, akkor a hatás és fejlődés garantált. Ezen otthoni játékok során a lényeg, hogy nem kell, hogy sokáig tartsanak, elég kb. 5 percet erre szánni, cserébe viszont legyen rendszeres, legjobb, ha naponta történik.

A beszédészlelés nehézségeinek diagnosztikája

Ezt az úgynevezett GOH – GMP Beszédpercepciós vizsgálat keretein belül végzik el a szakemberek. Ma már több helyen is elérhetőek az ilyen lehetőségek

A diagnosztika 20 tesztet tartalmaz, közülük 15 az óvodás, és 18 az iskolás gyermekek vizsgálatára szolgál. A 20 teszt közül egy a hallás, egy pedig a nem beszélő gyermekek vizsgálatát teszi lehetővé. 10 részteszt a beszédészlelést vizsgálja, kettő a beszédmegértést, további három a tárolást-előhívást, kettő a vezérlést (agyfélteke – dominancia és centrális működés), egy teszt pedig a kezességet de a kézdominancia meghatározását a vizsgálat alatt is folyamatosan megfigyeli a vizsgálatot végző szakember.

A tesztek sorrendjét minden esetben a vizsgált gyermek életkorához, pszichés
állapotához és együttműködési készségéhez kell igazítani. A tesztelés ideje óvodások esetében körülbelül 30-35 perc, iskolások esetében pedig körülbelül 35-45 perc. Ezek az időtartamok rövidnek tűnhetnek, azonban ahhoz mégis elég, hogy a gyerek beszédfeldolgozása jól megismerhető legyen, cserébe elkerülhető, hogy elfáradjon vagy unatkozni kezdjen.

A diagnosztika eredménye után a szakember kijelöli a fejlesztéshez szükséges irányvonalakat. A szakember által javasolt fejlesztés a diagnosztizált problémától és az elmaradás mértékétől függően történhet otthon a szülő közreműködésével és segítségével vagy (gyógy)pedagógus/fejlesztő pedagógus vezetésével. Érdemes a fejlesztést mozgásterápiával kombinálni.

Beszédészlelés fejlesztése – mit jelent ez?

“ A beszédészlelés az a készség, amelyik lehetővé teszi a gyermek számára, hogy a beszédhangokat, a beszédhangok kapcsolódásait, hosszabb hangsorokat ( pl- a, ő, z, p, kű, sé, kemi, vósa ) felismerjen és képes legyen az elhangzásuknak megfelelő sorrendben megismételni. Más szavakkal: az é helyett ne í-t, avagy az asz helyett ne ac-ot halljon, illetve képes legyen különböztetni a gy-t a ty-tőlvagy a v-t az f-től és így tovább. “ Gósy Mária

téri vizuális kártya

A beszédészlelés fejlesztése otthoni játékos feladatokkal is lehetséges

Tehát, jóval többről van szó, mint a hallás képessége, de nem is a beszéd értésének készségéről, hiszen nem az a kérdés, hogy érti-e a szavak jelentését vagy van-e értelmük. A beszéd észlelése a hallás és a beszéd megértése között helyezkedik el. A hallás ép, megfelelő működése képessé teszi a gyermeket érzékelni a beszédet, ami lehetőséget ad a beszédészlelés működéséhez, ez pedig lehetőséget ad a jól működő beszédértésre.

Az ép hallás még nem jelent jól működő beszédészlelést, mint ahogy az ép beszédészlelés sem jelent automatikusan jól működő beszédértést! éppen emiatt, problémák jelentkezésekor e három képességet kell vizsgálni. Első körben ki kell zárni a hallási problémákat.

Miért nehéz felismerni a beszédészlelés problémáit?

A mindennapokban folytatott beszélgetések során a beszédészlelés nehézségei nagyon nehezen érhetőek tetten, mivel a beszélgetések során a beszédértésnek van kiemelt szerepe és kevésbé a beszédészlelésnek.

A beszédészlelés nem azonos a beszédértéssel!

A megfelelő szintű beszédészlelés elengedhetetlen az olvasás és írás megtanulásához, később pedig az idegenynelv elsajátításához!

A beszédészlelés fejlesztésével megelőzhetőek, hogy a gyermeknél problémák adódjanak az olvasás, írás, helyesírás, idegennyelv tanulásakor, alkalmazásakor.

Játékos program, otthoni használatra szülőknek a beszédészlelés fejlesztésére 4-13 éves óvodás- és iskoláskorú gyermekek részére. – Hogy az iskola ne egy rémálom legyen, hanem a sikerek helyszíne!

A terápia használata nem igényel a szülő részéről hozzáértést, csak türelmet, jókedvet és a gyerek végtelen szeretetét és elfogadását. 

 • olvasás fejlesztés
 • írás fejlesztés
 • íráskészség fejlesztése

 

 Beszédészlelés fejlesztés célja:

 

A gyermek beszédészlelési szintjét az életkorának elvárt szintre hozni. A mindennapok során az ezzel a képességgel kapcsolatos problémák és hiányok alig – alig észrevehetőek, viszont a megfelelő iskolai teljesítmény elmaradásával járhatnak. A fejlesztés nem egyenlő a tanulással.

 

AJÁNDÉK, NYOMTATHATÓ FEJLESZTŐ JÁTÉK!

 

ceruzás k-g

Segítség a „k-g” hangok megkülönböztetéséhez

 

Diszlexia - Az olvasás zavara

 

olvasás fejlesztése

Tudj meg többet a diszlexiáról ebben a cikkben!

 

Diszgráfia - Az írás zavara

 

diszgráfia fejlesztése

Ebben a cikkben mindent megtudhatsz a diszgráfiáról!

 

Diszkalkulia - A számolás zavara

 

diszkalkulia kezelése

A számolási zavarról, azaz a diszkalkuliáról írtam ebben a cikkben részletesen!

 

Kulcsár - féle komplex mozgásfejlesztés

 

komplex mozgásfejlesztés

Nem csak személyesen de akár már ONLINE IS ELÉRHETŐ!

 

NILD Tanulás Terápia

 

NILD Tanulás Terápia

Balassagyarmat, Pásztó és Szécsény környékén.

 

Iskola előkészítő foglalkozás

 

iskola előkészítő foglalkozás

Játékos tanulást elősegítő foglalkozások  nagycsoportos óvodások részére.

GOH - GMP Beszédészlelés vizsgálat és fejlesztés

 

Nehézségei esetén a gyermek iskolai teljesítménye kudarcossá válhat.