Hogyan történik a diszlexia vizsgálat?

Szerző:

Mi is az a diszlexia? Tulajdonképpen egy részképesség zavar, mely tanulási nehézséget okoz. Olyan olvasási probléma, amely egészséges, ép látású és intelligenciájú gyermekeknél jelentkezik. Oka az idegrendszer “másképp működése”. Ha az olvasáshoz szükséges idegrendszeri funkciók és részképességek fejlődése jelentősen eltér a normálistól, akkor beszélünk diszlexiáról. Az olvasás zavara nem betegség, csupán egy állapot, ami azt jelzi, hogy a gyerek agya másképp működik. De hogyan is működik a diszlexia vizsgálat? Mi történik? Hol csinálják? Erre próbálok választ adni ebben a cikkben.

Hogyan ismerehetőek fel a diszlexia tünetei?

A diszlexia vizsgálat előtt természetesen az első lépés a felismerése a problémának. Mivel a diszlexiát nehéz felismerni, ezért iskola előtt nem is nagyon szokott felmerülni a gyanúja, legelőször az iskolába lépéskor, az olvasás tanulásakor szokott felmerülni, hogy esetleg diszlexiás lehet a gyermek. Többnyire a pedagógusok szokták jelezni és kérni a gyermek felülvizsgálatát, melyhez szükséges a szülői beleegyezés is. A diszlexia tünetei lehetnek: lassú, nehézkes olvasási tempó, sok hibával, gyakori újrakezdéssel, a gyerek nem érti, ami le van írva, betűkihagyás, betűbetoldás, betűcsere, szegényes szókincs, a gyermek nehezen tesz különbséget hasonló alakzatok között, összetéveszti a hasonlóan írt betűket, szavakat, folyamatosan ingadozó teljesítmény, nehézkes idegennyelv tanulás, keveri a jobb-bal kezét és keveri a hasonló hangzású hangokat is.

Annál jobb, minél hamarabb felismerésre kerül az olvasás problémája, nehezítettsége, de elmondható, hogy sohasincs későn! Mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni és mellette otthon is fejleszteni a gyermeket, lehetőleg játékos módszerekkel.

diszlexia vizsgálat

A diszlexia vizsgálata elengedhetetlen a diagnózishoz

A diszlexia felismerése nem mindig egyszerű, ezért legtöbbször orvos, pszichológus, pedagógus, gyógypedagógus és logopédus együttes munkája szükséges hozzá, ráadásul miután a diszlexia a sajátos nevelési igény kategóriájába tartozik, a diagnózist csakis szakértői bizottság mondhatja ki.

A diszlexia vizsgálat menete

A diszlexia vizsgálata az olvasást, a szövegemlékezetet és -megértést, az írást és a nyelvi készséget elemzi ki, figyeli meg. Az diszlexia vizsgálatára akkor van szükség, amikor a gyereknél azt tapasztalja a szülő vagy a pedagógus, hogy a gyermek nem tud, vagy nehezebben tud olvasni; írni, vagy jó technikával olvas ugyan, de nem érti az olvasott szöveget.

A vizsgálat alsó- és felső tagozatos tanulóknál történhet. A szövegemlékezeti- és szövegmegértési vizsgálat alapján következtethetünk a gyermek auditív, vizuális figyelmére, gondolkodási műveleteire, szókincsére, helyesírási készségére is.

Mindannyian – szülők és a pedagógusok, segítő szakemberek – a legjobbat szeretnénk megadni gyermekeinknek, de bizonyos esetekben a segítségnyújtás formáját nem egyszerű megtalálni.

diszlexia vizsgálat menete

Mi történik a diszlexia vizsgálat során?

Diszlexia vizsgálat kérése

A vizsgálat kérése a lakóhely (állandó vagy tartózkodási), illetve az érintett nevelési, oktatási intézmény szerinti illetékességű kerületi tagintézménynél történik.

A vizsgálatra írásban, kérelemmel, vagy a 15/2013 EMMI rendelet 1. számú mellékletének kitöltésével lehet jelentkezni. A nyomtatványt az intézményvezető (intézmény pecsétjével ellátva), valamint a szülők írják alá.

A szakértői vizsgálat a szülő kérelmére, illetve, ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével indítható meg.

Ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban részesül, az óvoda/ iskola köteles közreműködni a vizsgálat iránti kérelem elkészítésében.

A szakértői vizsgálat időpontja a kérelem beadása után, a bizottság határozza meg, és erről, valamint a szakértői vizsgálat helyéről a szülőt értesíti.

Hivatalos diszlexia vizsgálat

A diszlexia kivizsgálása több részből áll. Tanulási zavar gyanújának felmerülése esetén első körben a területileg illetékes Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálja meg a gyermeket. A vizsgálatot a Nevelési Tanácsadóban a szülő és az iskola egyaránt kezdeményezheti. A vizsgálatra, a gyermek a szülővel érkezik.

A szakértői vizsgálat lehetőséget biztosít a gyermek teljeskörű pszichológiai és pedagógiai, orvosi vizsgálatára, a szülő konzultációra, hiszen a szülőkkel együttműködve ad a gyermek fejlesztésére javaslatokat.

A szakértői vizsgálat menete

A konkrét vizsgálatot megelőzi a szülővel vagy a gyermek gondviselőjével történő beszélgetés azaz, az „anamnézis felvétele” és a hozott dokumentumok (orvosi papírok, pedagógiai vélemények stb.) áttekintése, mivel a vizsgáló szakemberek szeretnék megismerni a szülő álláspontját arról, hogyan látja gyermekét, miben kérne segítséget. Arra is szolgál továbbá, hogy közösen felelevenítsék a gyermek fejlődésének főbb állomásait.

A pszichológiai vizsgálaton teljes képességvizsgálatra (IQ), szükség esetén a személyiség feltérképezésére kerül sor. A pszichológiai vizsgálatot anamnézis felvétele előzi meg, ahol a szülőtől a gyermek születésének körülményeiről, illetve addigi fejlődéséről tesznek fel kérdéseket. Ez az anamnézis a fejlődési eltéréseket tárja fel, illetve információt ad arról, hogy érhette-e a gyermeket olyan károsodás, ami neurológiai eltérést okozhat. Az anamnézis felvétel egyben egy tájékozódó beszélgetés is, ahol a szülő elmondhatja az esetleges nevelési problémáit, vagy éppen felteheti a kérdéseit. Vagy épp megoszthatja azt is, hogy milyen nehézségekkel néz szembe a család a gyermek iskolai feladataira való felkészítésekor, illetve milyen megoldási módjaik vannak ezek kezelésére.

hivatalos diszlexia vizsgálat

A  Bizottság vizsgálatától nem kell tartani

A pedagógiai vizsgálaton az iskolásoknál felmérik a gyermek olvasási, írási, helyesírási és matematikai képességeit. Erre a vizsgálatra jó, ha – a probléma jellegétől függően – a matematika, magyar nyelv, környezet füzetet, valamint a gyermeke ellenőrző, vagy tájékoztató füzetét is magával hozza a szülő. A gyógypedagógus feladata, hogy feltárja milyen nehézséggel küzd a gyermek, és ez hogyan hat a tanulására. Általában a Meixner Ildikó-féle diszlexia vizsgálatot, a Dékány Judit-féle diszkalkulia vizsgálatot alkalmazzák, kiegészítve az általános tájékozottság, a szókincs vizsgálatával.

A vizsgálat végén egy megbeszélésre kerül sor, melyen megismeri a szülő a vizsgálati eredményeket, megállapításokat, a diagnózist, a fejlesztési javaslatokat, a szakvélemény várható tartalmát, valamint amennyiben szükséges, javaslatot a további kiegészítő vizsgálatok elvégzésére.

A Szakértői Bizottság diszlexia vizsgálat menete

Amennyiben felmerül a gyermeknél a sajátos nevelési igény ( SNI ), a területi illetékességű Pedagógiai Szakszolgálatok a gyermek további vizsgálatát kérik, és a vizsgálatok dokumentációját továbbküldik a lakóhely szerint illetékes Szakértői Bizottság felé. Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia esetén például a végső diagnózis ettől a bizottságtól kapható meg.

A megyei szintű szakértői bizottságok szakvéleménye szintén pszichológiai és gyógypedagógiai vizsgálaton alapul, neurológia (orvosi) vizsgálattal kiegészülve. A vizsgálat végén a vizsgáló gyógypedagógus összegzi a szülőnek a vizsgálat eredményét és egy előzetes véleményt ad át a szülőnek. Ekkor kérik a szülő egyetértését is a diagnózissal kapcsolatban és egyeztetik a szülővel a gyermek nevelésére-oktatására kijelölt intézményt is.

A diszlexiások pedagógia vizsgálata, diszlexia vizsgálati feladatok

Elsősorban természetesen az olvasás vizsgálata történik, melynek keretében felmérik a szakértők a gyerek olvasási teljesítményének az idejét és a hibák számát is, amelyeket hibaponttal jelölnek. A 3.osztály elejétől már összefüggően, önállóan el kell tudnia mondani a gyermeknek az olvasott szöveg tartalmát, természetesen az előzetesen megadott instrukció alapján. Ezt is felmérik a vizsgálat során. Az olvasás vizsgálatának során vizsgálják az olvasás hangerejét, halk vagy hangos-e, figyelik a betűtévesztéseket, kihagyásokat, betoldásokat, szóvégi lehagyásokat, hogy valóban azt olvassa-e a gyermek, ami le van írva, vagy esetleg a szó elejéről megpróbálja kitalálni, mi lehet az, a nevekre való emlékezést és a technikai kivitelezés és tartalom megfigyelése közötti összefüggéseket.

Ezután következik az írás vizsgálata, melyet diktálással végzik a szakemberek. Ilyenkor a gyereket nem engedik radírozni vagy átfirkálni a hibáit. A hiba javítása csak úgy történhet – mint egyébként az iskolában is – hogy a javítandó szót zárójelbe kell rakni. A vizsgálat során megfigyelik az írás esetleges hibáit, úgy mint a grafomotoros hibák, görcsös ceruzafogás, nehézkes vonalvezetés, betűtévesztések, betűkihagyások- betoldások, szótagkihagyások- betoldások, egybeírási és különírási hibák, figyelik azt is, hogy a tanuló meg tudja-e jegyezni a diktált szöveget vagy sem, esetleg kihagy vagy megváltoztat szavakat, mondatrészeket, megváltoztatja-e a szórendet illetve az írás tempóját is megfigyelik.

diszlexia vizsgálat feladatok

Elsősorban a gyermek olvasását vizsgálják

A szókincs vizsgálata során arra kíváncsiak a szakértők, hogy hallási hasonlóság alapján követ-e el hibákat a gyermek, vizuális hasonlóság alapján vannak-e elkövetett hibák, főfogalmon belül történnek-e cserék, képsorozaton kívüli szót használ-e a gyerek, illetve vizsgálják azt is, hogy főfogalmat definiál-e, használattal definiál-e.

Az olvasási zavar kezelése

Ha diszlexiás a gyermek, önbizalomhiány alakulhat ki benne a kudarcok miatt, pedig magas intelligencia hányadossal rendelkező gyermeknek is lehet olvasási zavara! A diszlexia ma Magyarországon az iskolás korú gyermekek 10%-át érinti. Ha a probléma hosszú ideig nem oldódik meg, a gyermek megutálhatja a tanulást. Az olvsási zavarral küzdő gyermek sokat vívódik, mert tanulási zavarokkal küzd. Ezek a gyerekek nem meglepő módon, érzékenyebbek, mint a társaik.

A fejlesztő foglalkozások megkezdése esetén, kitartó szülői segítséggel 2-3 év alatt a gyermek olvasása jelentősen javulhat a hagyományos módszerekkel.

Ezek a gyerekek nem fogyatékosak, nem is a szorgalmukkal van baj. A probléma oka, hogy azokon a területeken, ahol a rendezettség, a sorrend, a szimbólum, a betű nagy szerepet játszik, ott másképp jár az agyuk. Ők is megtanulnak olvasni, írni, de információfeldolgozási sajátosságaik miatt másképp, lassabban, és igen nagy erőfeszítéssel, a hagyományos oktatás keretében, csak kínlódva sajátítják el ezeket az ismereteket. A kezeléséhez szakember segítségére van szükség.

Sok esetben a fejlesztésben kulcsfontosságú szerepe van bizonyos mozgásformák gyakorlásának, abban az esetben ha a fejlődésbe akkor csúszott hiba, amikor még a mozgás volt a világgal való kommunikáció legfőbb eszköze. Ilyen eset lehet például, ha kimarad a mozgásfejlődés valamely állomása, és ez a későbbiekben írás-olvasászavar formájában jelenik meg az iskolás évek alatt. Amikor a központi idegrendszer bizonyos területeinek szervezetlenségéről beszélünk, olyan finom eltérésekre gondolunk, melyek apró működési hibákat okoznak, és sokszor csak a bonyolult idegrendszeri folyamatoknál észlelhető, mint amilyen az írás vagy az olvasás.

A diszlexia kezelését mindig bízzuk szakemberre, aki összeállítja a gyermek számára egyénre szabottan a fejlesztési tervet is.

Szülőként pedig az a legnagyobb feladatunk, hogy gyermekünket olyannak szeressük, amilyen, fogadjuk el olyannak, amilyen és semmi esetre se keseredjünk el, ha esetleg gyermekünket olvasási zavarral diagnosztizálják.

Média partnerünk

 

Familyversum

Szülői szemmel a világ!

Egy magazin, ahol a család az első.

AJÁNDÉK, NYOMTATHATÓ FEJLESZTŐ JÁTÉK!

 

ceruzás k-g

Segítség a „k-g” hangok megkülönböztetéséhez

 

Diszlexia - Az olvasás zavara

 

olvasás fejlesztése

Tudj meg többet a diszlexiáról ebben a cikkben!

 

Diszgráfia - Az írás zavara

 

diszgráfia fejlesztése

Ebben a cikkben mindent megtudhatsz a diszgráfiáról!

 

Diszkalkulia - A számolás zavara

 

diszkalkulia kezelése

A számolási zavarraól, azaz a diszkalkuliáról írtam ebben a cikkben részletesen!

 

Kulcsár - féle komplex mozgásfejlesztés

 

komplex mozgásfejlesztés

Nem csak személyesen de akár már ONLINE IS ELÉRHETŐ!

 

NILD Tanulás Terápia

 

NILD Tanulás Terápia

Balassagyarmat, Pásztó és Szécsény környékén.

 

Iskola előkészítő foglalkozás

 

iskola előkészítő foglalkozás

Játékos tanulást elősegítő foglalkozások  nagycsoportos óvodások részére.

GOH - GMP Beszédészlelés vizsgálat és fejlesztés

 

Nehézségei esetén a gyermek iskolai teljesítménye kudarcossá válhat.